Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym – uprawnienia uzyskane przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność 5 lat, – uprawnienia uzyskane po 1 czerwca 2019 zachowują ważność zgodnie z datą wskazaną na uprawnieniach. Nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności uprawnień osoba posiadająca uprawnienia […]

czytaj więcej

Kwestionariusze osobowe kandydata do pracy i dla pracownika

Omawiane kwestionariusz można było znaleźć w nieobowiązującym od 31.12.2018 roku rozporządzeniu MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Od 1.1.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369, które […]

czytaj więcej
Dokumentacja pracownicza a dokumenty bhp – zmiany.

Dokumentacja pracownicza a dokumenty bhp – zmiany.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić akta osobowe oddzielne dla każdego pracownika. Zgodnie z nowym rozporządzeniem akta te składają się z 4 części, z czego w 3 częściach muszą się znaleźć dokumenty z zakresu bhp. Przepisy nowego rozporządzenia stosuje się do dokumentacji pracowniczej pracowników, których stosunek pracy został nawiązany począwszy od dnia 1.1.2019 r. Do zakresu dokumentacji […]

czytaj więcej
Zmiana ustawy o dozorze technicznym

Zmiana ustawy o dozorze technicznym

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 2518) Wybrane zmiany: Ustalenie definicji pojęć: modernizacja UTB, naprawa UTB oraz konserwacja UTB Wprowadzenie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych na czas określony (5-10 lat w zależności od UTB) oraz ustalenie sposobu przedłużania ich […]

czytaj więcej

Likwidacja tzw. kilometrówki dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jedna z ważnych zmian wynikających z ustawy z 23.10.2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczania wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. W przypadku wydatków związanych z używaniem […]

czytaj więcej

Zmiana zasad wygasania umów o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Od 25 października 2018 obowiązują nowe zasady w sprawie reguł wygasania stosunku pracy w związku ze śmiercią pracodawcy. Nowe przepisy regulują m.in. sytuacje takie jak: 1. koniec zatrudnia na podstawie umowy na czas określony, 2. przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę, 3. ustanowienie zarządu sukcesyjnego…

czytaj więcej
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zmiany polegają m.in. na usunięciu obowiązku odbywania szkoleń do obsługi niektórych maszyn oraz likwidacji i zmiany klas uprawnień […]

czytaj więcej
  • 1
  • 2