Omawiane kwestionariusz można było znaleźć w nieobowiązującym od 31.12.2018 roku rozporządzeniu MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Od 1.1.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369, które nie zawiera już takich wzorów, nawet wzorów umowy o pracę czy wypowiedzenia umowy. Sytuacja ta nie zabrania pracodawcy zbierać danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników w formie kwestionariuszy, z uwagi na zobowiązanie wynikające wprost z art. 22 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.
Pracodawca ma prawo żądać:
1) od osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) od pracownika – podania także: innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, numeru PESEL oraz numeru rachunku płatniczego.
Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów, np. miejsca urodzenia do szkoleń bhp.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Jednocześnie pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa wyżej.
Pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy można znaleźć wzory pomocniczych dokumentów, które mogą być stosowane przez pracodawcę. Pracodawcy mogą też opracować własne wzory kwestionariuszy, z tym że zakres wymaganych informacji nie może wykraczać poza zakres wynikający z art. 221 KP, ewentualnie także z przepisów szczególnych (rangi ustawowej).
Niestety powyższe wzory będą musiały być dostosowane do tzw. rozporządzenia RODO co będzie wymuszało zmianę brzmienia powyższych wzorów.