Jedna z ważnych zmian wynikających z ustawy z 23.10.2018 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw dotyczy rozliczania wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.
W przypadku wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, wprowadzono uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy. Nie będzie on już określał tych kosztów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki i nie będzie zobowiązany do prowadzenia tej ewidencji zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU). Podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć wyłącznie 20% wydatków ponoszonych z tytułu używania takiego samochodu, w tym składek na jego ubezpieczenie (art. 23 ust.1 pkt 46 PDOFizU).
Jednocześnie bez zmian będzie obowiązywać tzw. kilometrówka dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych, wynikająca z art. 23 ust.1 pkt 36 w zw. z ust. 5 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 30 w zw. ust. 5 Ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU). Nie zostały jednak podwyższone stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu…