Od 22 czerwca do wykonywania swoich zadań w pełnym zakresie powrócili Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Towarzyszą temu nowe zasady przeprowadzania kontroli, określone w wytycznych GIP i Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi, zanim dojdzie do czynności kontrolnych i jeśli nie wyklucza tego charakter kontroli, inspektor powinien zatelefonować do pracodawcy, żeby ustalić, jakie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego obowiązują w zakładzie pracy.

Osoby przeprowadzające kontrolę będą też mieć odpowiednio dobrane środki ochrony osobistej. Jeśli będą odwiedzać zakłady wysokiego ryzyka, czyli takie, w których występują ogniska narażenia na SARS-CoV-2, powinny być wyposażene w:

 • półmaskę filtrującą FFP2 lub FFP3 lub równoważne,
 • osłonę twarzy lub okulary ochronne z osłonką boczną,
 • całotworzywowe rękawice jednorazowe,
 • kombinezon spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieczy dla konstrukcji typu 4 oraz posiadający odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku kontrolowania zakładów, gdzie takich podejrzeń nie ma, zasady dotyczące ubioru ochronnego nie są tak rygorystyczne.

Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać jak najkrócej i być prowadzone w wydzielonym pomieszczeniu, a jeśli jakieś czynności można przeprowadzić zdalnie, poza siedzibą pracodawcy, to inspektorzy powinni z tej możliwości korzystać. Dokumenty, przekazane przez pracodawcę poza terenem zakładu pracy zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Wytyczne nakładają obowiązki na inspektora, który w czasie kontroli powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki. Ponadto, powinien:

 • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,
 • nie podawać dłoni na powitanie,
 • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,
 • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
 • zachowywać wymagany dystans, czyli minimum 2 m,
 • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidualnej ocenie przez inspektora),
 • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

źródło: www.legalis.pl